Algemene voorwaarden

Als gediplomeerd paarden sportmasseur masseer ik paarden en maak ik een analyse, maar stel ik geen diagnose. Ik ben in geen enkel geval vervanging voor een dierenarts of andere specialist. Massage is niet schadelijk, wel kunnen bestaande problemen duidelijker naar voren komen, doordat compensatie wordt weggehaald of verminderd. Dit duidt vaak op problemen die in de dieper gelegen structuren liggen, bijvoorbeeld de gewrichten.

Artikel 1. DEFINITIE

Dienstverlener
Flex a Horse Andrea van Boven Sportmassage dry needling equine taping, training en instructie welzijn. Gevestigd in Hansweert . Hierna te noemen dienstverlener.

Dienst
Het masseren / mobiliseren van een paard of pony met mogelijke spierproblemen dan wel ontspanningsmassage of massage ter preventie van blessures, hierna te noemen ‘het consult’. Trainingen verbetering van het paard in de breedste zin van het woord. Instructie / coaching het verbeteren van paard/pony en het instructie geven aan de ruiter/amazone. Welzijn het verzorgen van uw paard/pony.

Klant
De opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd, hierna te noemen ‘de klant’.

Opdracht
Een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door de dienstverlener in het kader van het welzijn van het paard. Door het maken van een afspraak met dienstverlener, gaat de klant, mondeling akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

Op alle overeenkomsten tussendienstverlener enerzijds en de klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant.

Artikel 3. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door dienstverlener zijn bevestigd. In geval van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Overeenkomst wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Wanneer door dienstverlener gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van dienstverlener op de directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien dienstverlener één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. OMVANG VAN DE DIENSTVERLENING

Het consult die dienstverlener uitvoert is de massage van een paard de training of instructie zoals mondeling of per e-mail door dienstverlener met de klant is overeengekomen. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten door de dienstverlener, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden. Dienstverlener stelt geen diagnoses. Massage is geen vervanging voor de zorg van een dierenarts of andere specialist.

Artikel 5. ANNULERING

Annulering van eenmalige opdrachten dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken dag en tijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door de dienstverlener € 10.00 van de overeengekomen vergoeding voor de te annuleren dienst(en) bij de klant in rekening gebracht, mits er geen nieuwe afspraak gemaakt wordt. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is dienstverlener gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 6. VERANTWOORDELIJKHEDEN KLANT

De klant zal een geschikte ruimte (het liefst een veilige stal of poetsplaats en in een rustige omgeving. bij training veilige bak) ter beschikking stellen om die diensten uit te kunnen voeren. De klant draagt zorg voor een droog en schoon paard. Bij wedstrijd massage zal het paard droog gestapt zijn en goed op adem. Als er bijzonderheden zijn rondom de gezondheid van het paard, informeert klant dienstverlener daarover. Als er bijzonderheden zijn rondom het gedrag of de omgang met het paard, informeert klant dienstverlener daarover. Bij het consult zal de klant aanwezig zijn om te assisteren, tenzij in overleg anders is afgesproken. De dag na het consult zal de klant tijdens eventuele training rekening houden met het consult die heeft plaatsgevonden en het advies dat de dienstverlener eventueel heeft gegeven.

Artikel 7. TARIEVEN EN BETALING

De diensten zullen tegen overeengekomen tarieven worden geleverd. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: Contant, direct na het consult. Of er kan een factuur worden gestuurd. Factuur dient binnen 10 dagen na factuurdatum te worden betaald. Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van zijn verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan dienstverlener worden toegerekend. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet slagen van het consult, zeker niet wanneer de klant zich niet aan de in artikel 6 genoemde regels houdt. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of andere problemen bij het paard als die na het consult tot uiting komen. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het paard tijdens of na het consult. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een consult, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit niet het gevolg kan zijn van het consult.

Artikel 9. GARANTIE

De dienstverlener heeft een kwaliteitsvolle opleiding genoten en heeft dit afgesloten met een diploma. Dienstverlener zorgt jaarlijks voor deelname aan bijscholing en houdt op die manier haar kennis up-to-date. De dienstverlener garandeert naar goed vakmanschap de werkzaamheden uit te voeren, maar kan niet garanderen dat een beoogd resultaat wordt bereikt. De betalingsverplichting van de klant zal derhalve blijven bestaan.